1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
چگونه عیب دروغگو را پیدا کنیم؟

powered by: ali najafi                         تهیه کننده : علی نجفی           

    

چگونه عیب دروغگو را پیدا کنیم؟

1.دروغگو بیش از حد استرس دارد

2.عاشق عوض کردن بحث است کافی است به چیز دیگر اشاره کنیم

3.بیشتر درحال خاراندن بعضی از جاهای بدن است مثل گردن

4.بیش از حد پلک می زند

5.آرام صحبت می کند

(بر اساس آمار جهانی ابتدا بعضی از معلمین بعد از آن ها دانش آموزان خالی بندند حواستان باشد...)