1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
جواب...

تهیه کننده : علی نجفی

جوابِ آدم برفی ها را چه بدهم؟

 

سراغت را می گیرند

 

زیر قولمان زدیم...!

 

قرار بود با هم بسازیمشان!!!

 

قرار بود با عشق بسازیمشان!!!

 

قرار بود...

 

بیخیال

 

چیزی نمانده...

 

زمستان رو به اتمام است

 

زیاد عمر نمی کنند...!

http://www.axgig.com/images/64475470531861106629.jpg